Sa Pag-ihip sa Dahon ng kahapon »

Lúna de Miél

Lúna de Miél

aLfie vera meLLa

Mínsan kapág akó ay napag-íisa Ang áking isípan ay umaalágwa Diwà ay lumulútang sa himpapawíd Kung saán waláng napípintong balákid Banáyad ang haplós ng hángin sa balát Ang kasiyáhan ay isinisiwálat Dapithápon—ang lángit ay

Read More »
Lilípas… Dárating…

Lilípas… Dárating…

aLfie vera meLLa

Hainakú, William! H’wag na kasíng ipílit ’Yong ninanáis Ang paséns’ya mo Párang haiku sa iklî! Kónti pang t’yagâ Antay-antáy lang H’wag ka láng magmúmukmok Lilípas rin ’yan Pasásaan ba’t Mágtatagumpay ka rin Túlad ni

Read More »
Bangúngot

Bangúngot

aLfie vera meLLa

Áting pansinín ang mga dápat pansinín Hindî nararápat na mag-aksayá ng panahón (panahón ay gintô) Malápit na ang dapithápon Palipásin ang mga óras ng pagsasawaláng-kibô Nang di lámang sa bintána’y nakadúngaw Hiníhintay paglubóg ng

Read More »
Ang Súki Kong Magtatahó

Ang Súki Kong Magtatahó

aLfie vera meLLa

“Tahó! tahó!” Sigáw niyá’y máririníg ko. Sa áming kusína’y pahangós na tátakbo Úpang kúnin ang pinakamatabáng báso. Híhingî kay Nánay ng bariyáng mamíso; At kung sakalì namáng siya áy tulóg pa, Magháhagiláp ng baryá

Read More »
Báwat Pag-aálinlángan Ay Mistúlang

Báwat Pag-aálinlángan Ay Mistúlang

aLfie vera meLLa

Dilím na lang ang láging kiníkimkím Makulimlím…bákit makulimlím? Anó ba ang nása likód ng úlap na abúhin? Ang mga nakasúlat sa lángit ay iyóng basáhin Párang búhos ng ulán na lang Ang láging dumádagundóng

Read More »
Gintong Dahong Dalá ng Ihip ng Hangin

Gintong Dahong Dalá ng Ihip ng Hangin

aLfie vera meLLa

At nadurog na at inihip ng hangin Mga tuyong dahong sa ’ki’y umalipin Di na dapat pang pag-ukulan ng pansin Sa wakas! Wala na ang mga pasánin Sabagay, sanay na ang aking damdamin ’Tagal

Read More »
Tulad ng Matangpusa (Na Pumipikit Din) Pagsapit ng Takipsilim

Tulad ng Matangpusa (Na Pumipikit Din) Pagsapit ng Takipsilim

aLfie vera meLLa

Sa lumang palasyo Nais kong bumalik, Kasama ang aking Mga kababata. Sa marmol na nitso Ay magkuk’wentuhang Muli, habang si Pete Ay magsisisirko. Biglang maiinip Sina Gavan at Kit, Mag-aayang muli Na mag–luksong tinik.

Read More »