Sa Pag-ihip sa Dahon ng kahapon »

Ang Kapaláran Ay Paláisipan

Ang Kapaláran Ay Paláisipan

aLfie vera meLLa

Parihabâ ang húgis ng áking bakúran Bakúrang pumapalíbot sa ‘king tahánan Kung saán nananáhan ang áking isípan Pag-iísip na mákina ng kamaláyan Biluhabá na ba ang iyóng kamunduhán? Kitang-kíta namán yan sa mga laráwan

Read More »
Sa Pagsíbol at Pagluntî ng Panibágong Dáhon

Sa Pagsíbol at Pagluntî ng Panibágong Dáhon

aLfie vera meLLa

Hulíng hírit bágo tulúyang matápos ang taón Patúloy na sásabay sa pag-ínog ng panahón Mga luntíang dáhon unti-untíng matútuyô Mapapalitán lang namán ng mga bágong tubò Mayró’ng mga malálanta mayró’ng mga sisíbol Di sasápit

Read More »
Ang Relihiyóso, ang Pulítiko, at ang Pagáno

Ang Relihiyóso, ang Pulítiko, at ang Pagáno

aLfie vera meLLa

Káhit akó ay lait-laítin At pagtulung-tulúngang pilítin Pitpitín man ang báwat himaymáy Mga pangáral n’yo’y waláng saysáy Basáhan man ng pilíng páhinâ Ng ‘pinagmámalaking libréta Kung imburnál din lang mga bibíg Sa kápwa ay

Read More »
Gabáy ng Amá ang Anák

Gabáy ng Amá ang Anák

aLfie vera meLLa

(Mulá Pagsílang hanggáng Pagyáo) Taimtím na nanánampalatayà Úpang minímithi ay matamasà Tibók ng pusò ay pará sa anák Sa sáliw ng pag-iyák at halakhák Kapíling siyá mulá nang isílang Báwat taóng dagdág ay binibílang

Read More »
Kung May Simulâ Ay May Katapusán

Kung May Simulâ Ay May Katapusán

aLfie vera meLLa

Nagíng masayá man ang áking búhay Di pa rin kalilimútan ang lumbáy Sapagkát d’yan akó nakahuhúgot Sa naípong áral nakapupúlot Ilusyón lang ba ang síkat ng áraw? Sóbrang liwánag ay nakasisílaw Paminsan-mínsa’y dápat nása

Read More »
Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

aLfie vera meLLa

Ang larawáng ‘yon sa dingdíng ay pamilyár Ambilís raw ng panahón sa pag-andár Péro sa ákin ang íkot ay táma lang Ang lahát ay waláng lábis, waláng kúlang Ang mundó ay bilóg, sa ibá

Read More »
At Nagsibagsákan…mga Sangá

At Nagsibagsákan…mga Sangá

aLfie vera meLLa

Grábe, ang kapál agád ng yélo! Nakú! Umpisá na ng kalbáryo Ingat! Madulás ang mga kálye Léche! Palígid, punó ng ñébe Whoops! Dahan-dáhan sa paglalakád Hínay lang, baká kung sa’n mápadpad Marámi nang nabalían…aráy!

Read More »
Tamís ng Tahó sa Alaála

Tamís ng Tahó sa Alaála

aLfie vera meLLa

At natápos rin ang kalbáryong hatíd ng Tag-lamíg Gáya ng mga umágang katawá’y nangínginig Nagmúmukmok sa isáng súlok, waláng nakíkinig Ang tánging kapíling ay mga paborítong hímig Ganyán talagá ang áting búhay—paikut-íkot Mínsan ay

Read More »
Mámang Gitarísta

Mámang Gitarísta

aLfie vera meLLa

Hábang akó’y naglálakad sa The Forks, Manitóba Nakapúlot akó ng sumbrérong may lamáng péra Hinábol akó ng matandáng may daláng gitára Mabúti at hindí n’ya akó binató ng láta ’Dalí kong ibinalík ang sombrérong

Read More »
Lúna de Miél

Lúna de Miél

aLfie vera meLLa

Mínsan kapág akó ay napag-íisa Ang áking isípan ay umaalágwa Diwà ay lumulútang sa himpapawíd Kung saán waláng napípintong balákid Banáyad ang haplós ng hángin sa balát Ang kasiyáhan ay isinisiwálat Dapithápon—ang lángit ay

Read More »