Tamís ng Tahó sa Alaála

At natápos rin ang kalbáryong hatíd ng Tag-lamíg
Gáya ng mga umágang katawá’y nangínginig
Nagmúmukmok sa isáng súlok, waláng nakíkinig
Ang tánging kapíling ay mga paborítong hímig

Ganyán talagá ang áting búhay—paikut-íkot
Mínsan ay nakatútuwâ; mínsa’y nakatatákot
Mínsa’y nakalílibang; mínsan ay nakabábagot
Hindí lahát ng katanúngan ay mayroóng sagót

Kitang-kíta na ang aníno hábang naglálakad
Ang mga bulaklák ay malápit nang mamukadkád
Walá nang maidádahilán ang tátamad-tamád
Kasáma na rin diyán ang mga kukúpad-kúpad

Kayâ tára na, bángon na, óras na ng trabáho
H’wag mong hayáang maunáhan ka ng magtatahó