Mámang Gitarísta

Hábang akó’y naglálakad sa The Forks, Manitóba
Nakapúlot akó ng sumbrérong may lamáng péra
Hinábol akó ng matandáng may daláng gitára
Mabúti at hindí n’ya akó binató ng láta
’Dalí kong ibinalík ang sombrérong kanyá palá

Akó’y pagbigyán na, mínsan lang namán magpatawá
Tangháling tapát walá lang kasí akóng magawâ
Imbés na magmukmók say’sáng sulók o tumungangà
Hayáan n’yo na lang akóng kayó ay mápasaya
At magámit na rin ang áking galíng sa komédya

Múli n’yang hinágod at kinalabít ang gitára
Rítmo’t melódya ng kwérdas ng mámang gitarísta
Hatíd ay libángan sa mga táong gumagalà
Namámasyal kasáma ang kanla-kanláng pamílya