All posts by aLfie vera meLLa »

Halík ng Lángit ang Kapanahúnan ng Koróna

Halík ng Lángit ang Kapanahúnan ng Koróna

aLfie vera meLLa March 24, 2020 0

Anó yung bumábagsak na namán mulá sa lángit? Ulán, ñébe, sumpâ, basbás, biyayà, ngitngít, gálit? Panahón ngayón ng sigwâ at pag-aálinlangan Pagkatápos ba ng kagulúhan ay katapusán? Kailángan na bang mag-aklás-armás at matákot? Mag-ipón

Read More »
Life’s Bittersweet Nuggets

Life’s Bittersweet Nuggets

aLfie vera meLLa March 24, 2020 0

“Walang namamatay sa gutom. Buti pa ang mga homeless—chill lang sila….” Chill? I don’t think so. I volunteered a few years ago at a temporary shelter for the homeless here in Canada; talking to

Read More »
Is the Philippines Really Becoming a Communist Country?

Is the Philippines Really Becoming a Communist Country?

aLfie vera meLLa March 24, 2020 0

I have long been thinking that the Philippines is on its way to becoming a Communist country. This is unthinkable for many Filipinos who have been so used to the “democracy” being espoused by

Read More »
Pasasalamat sa Kapalaran

Pasasalamat sa Kapalaran

aLfie vera meLLa March 9, 2020 0

Kahapon ay may natanggap akong napakagandang balita na aapekto nang positibo sa aking buhay. Magpapasalamat na ba ako? Hindi pa rin! Bakit? Hindi ako makasarili. Magpapasalamat lang ako kapag wala nang mga mababait na

Read More »
Ang Kapaláran Ay Paláisipan

Ang Kapaláran Ay Paláisipan

aLfie vera meLLa February 25, 2020 0

Parihabâ ang húgis ng áking bakúran Bakúrang pumapalíbot sa ‘king tahánan Kung saán nananáhan ang áking isípan Pag-iísip na mákina ng kamaláyan Biluhabá na ba ang iyóng kamunduhán? Kitang-kíta namán yan sa mga laráwan

Read More »
The Silmaril of the Middle-earth Lore

The Silmaril of the Middle-earth Lore

aLfie vera meLLa February 11, 2020 0

If not for his son Christopher Tolkien, then much of the legendary English author JRR Tolkien’s unfinished works would have not seen the light of day. After his father died in 1973, Christopher embarked

Read More »
Introducing: Rush

Introducing: Rush

aLfie vera meLLa January 14, 2020 0

Rush may be associated more with Progressive Rock; but in the advent of the 1980s, the Canadian band had incorporated obvious New Wave elements in some of their songs released in the decade. After

Read More »
Sa Pagsíbol at Pagluntî ng Panibágong Dáhon

Sa Pagsíbol at Pagluntî ng Panibágong Dáhon

aLfie vera meLLa January 14, 2020 0

Hulíng hírit bágo tulúyang matápos ang taón Patúloy na sásabay sa pag-ínog ng panahón Mga luntíang dáhon unti-untíng matútuyô Mapapalitán lang namán ng mga bágong tubò Mayró’ng mga malálanta mayró’ng mga sisíbol Di sasápit

Read More »
Ang Relihiyóso, ang Pulítiko, at ang Pagáno

Ang Relihiyóso, ang Pulítiko, at ang Pagáno

aLfie vera meLLa December 23, 2019 0

Káhit akó ay lait-laítin At pagtulung-tulúngang pilítin Pitpitín man ang báwat himaymáy Mga pangáral n’yo’y waláng saysáy Basáhan man ng pilíng páhinâ Ng ‘pinagmámalaking libréta Kung imburnál din lang mga bibíg Sa kápwa ay

Read More »
Aksayá Nga Lang Ba ng Péra at Panahón ang Pagdiríwang ng Okasyón?

Aksayá Nga Lang Ba ng Péra at Panahón ang Pagdiríwang ng Okasyón?

aLfie vera meLLa December 23, 2019 0

(On Frugality, or Wise Spending) Báwat kultúra ay may kanya-kanyáng tradisyóng pinaháhalagahan. Báwat táo ay may kanya-kanyáng paborítong okasyón. Báwat lahì ay may kanya-kanyáng okasyóng ipinagdiríwang nang engránde. Marámi rin namáng pabór sa símpleng

Read More »