All posts by aLfie vera meLLa »

Piano-Oriented Classical Music

Piano-Oriented Classical Music

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

I may be an aficionado of the contemporary Pop and Rock genres of music; however, Classical is another genre that I love listening to. Seldom do I encounter people who are into this kind

Read More »
Lúna de Miél

Lúna de Miél

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

Mínsan kapág akó ay napag-íisa Ang áking isípan ay umaalágwa Diwà ay lumulútang sa himpapawíd Kung saán waláng napípintong balákid Banáyad ang haplós ng hángin sa balát Ang kasiyáhan ay isinisiwálat Dapithápon—ang lángit ay

Read More »
Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

(On the Strength of Character) As one metaphor claims, “Put one good fruit beside several rotten ones and the infection will eat away at the good fruit.” Yes, that is true for literal fruits.

Read More »
Lilípas… Dárating…

Lilípas… Dárating…

aLfie vera meLLa April 23, 2019 0

Hainakú, William! H’wag na kasíng ipílit ’Yong ninanáis Ang paséns’ya mo Párang haiku sa iklî! Kónti pang t’yagâ Antay-antáy lang H’wag ka láng magmúmukmok Lilípas rin ’yan Pasásaan ba’t Mágtatagumpay ka rin Túlad ni

Read More »
On Can Openers and Rough Surfaces

On Can Openers and Rough Surfaces

aLfie vera meLLa April 23, 2019 0

(Mga Kinagigiliwang Bagay noong Ating Kabataan) Bawat isa sa atin ay may kabataang pinagdaanan. At paminsan-minsan ay nakatutuwa itong balikan. Lalo na kung ating aalalahanin ang mga bagay na minsan nating kinagiliwan. Malamang nga

Read More »
Tama Bang Makipagkilala sa Kalye, sa Resto, sa Sine, o Kung Saan-saan?

Tama Bang Makipagkilala sa Kalye, sa Resto, sa Sine, o Kung Saan-saan?

aLfie vera meLLa April 8, 2019 0

(On Choosing the Appropriate Moment to Make Friends) Ikaw ay naglalakad. Nang may nasalubong ka e binati mo siya ng “Good afternoon.” Ngiti lang ang itinugon niya sa ‘yo. Bumibili ka ng pagkain sa

Read More »
Bangúngot

Bangúngot

aLfie vera meLLa March 25, 2019 0

Áting pansinín ang mga dápat pansinín Hindî nararápat na mag-aksayá ng panahón (panahón ay gintô) Malápit na ang dapithápon Palipásin ang mga óras ng pagsasawaláng-kibô Nang di lámang sa bintána’y nakadúngaw Hiníhintay paglubóg ng

Read More »
Are Filipinos Asians or Pacific Islanders?

Are Filipinos Asians or Pacific Islanders?

aLfie vera meLLa March 25, 2019 0

(On Simple Geographic Association) If you are versed in Geography, then answering this question should not be a problem at all. Philippines Is in Asia (An Asian Country) Geographically, by continental association, Filipinos are

Read More »
Ang Súki Kong Magtatahó

Ang Súki Kong Magtatahó

aLfie vera meLLa March 11, 2019 0

“Tahó! tahó!” Sigáw niyá’y máririníg ko. Sa áming kusína’y pahangós na tátakbo Úpang kúnin ang pinakamatabáng báso. Híhingî kay Nánay ng bariyáng mamíso; At kung sakalì namáng siya áy tulóg pa, Magháhagiláp ng baryá

Read More »
Gaáno Katálas ang Kárit ni Kamatáyan?

Gaáno Katálas ang Kárit ni Kamatáyan?

aLfie vera meLLa March 11, 2019 0

(On the Inevitability of Death) Araw-araw tayong nakamamalas ng kamatayan. Maaaring namatayan tayo ng kapamilya, kamag-anak, o kakilala. O sa simpleng pagbabasa o panonood ng balita e nakakikita tayo ng mga namatay sa disgrasya,

Read More »