All posts by aLfie vera meLLa »

Closer (Again) You and I

Closer (Again) You and I

aLfie vera meLLa April 9, 2021 0

In 1987 Gino Padilla’s “Let the Love Begin” was released, immediately becoming a radio hit. I was in 4th-year high school. I was proud of it and was feeling secretly privileged. This is the

Read More »
Nakakublíng Hiwága sa Púso ng Ságing

Nakakublíng Hiwága sa Púso ng Ságing

aLfie vera meLLa April 9, 2021 0

Higánteng palakâ sa tuód ng punò Hindí tumitínag ánimo sundálo Kalangítan ay pulá ang b’wan ay pílak Kanlúngan ng pangárap–napakaláwak Pagkagát ng dilím gígintô ang ságing Ang púso nitó púgad ng antíng-antíng Laán lámang

Read More »
Click on That Remote Control!

Click on That Remote Control!

aLfie vera meLLa March 19, 2021 0

(Some More Recommended Films) Mula nang magsimula ang pandemya at napakaraming tao ang nawalan ng trabaho o di kaya ay dinala sa bahay ang trabaho, marami ang nahilig bigla sa panonood ng mga peikula

Read More »
Paták ng Ulán sa Pisngî ng Karagatán

Paták ng Ulán sa Pisngî ng Karagatán

aLfie vera meLLa March 19, 2021 0

Inaanínag ang ilálim ng dágat Pinagmámasdan mga siréna’t ígat Pisngí ng túbig–salamín ng b’wa’t bit’wín Humáhabì ng mga saláwikaín Kailán matatápos ang paglalakbáy Sa pagítan ng kamatáyan at búhay? Matútunton pa ba ang gusì

Read More »
How Much Time Do You Have?

How Much Time Do You Have?

aLfie vera meLLa March 19, 2021 0

(On Lengthy Progressive Rock Songs) Barring Classical, the genre Progressive Rock features many lengthy songs/instrumentals, which an ordinary music fan might find difficult to listen to. After all, typical Pop songs often clock in

Read More »
Focus on Filipino Music

Focus on Filipino Music

aLfie vera meLLa March 5, 2021 0

Winnipeg’s The 1221 signs recording contract Winnipeg’s band of brothers, The 12/21, are excited to announce that they are now under BLACKSHEEP RECORDS MANILA and Viva Records Philippines! Let’s look forward to a proper

Read More »
Great Records through the Decades pt. 3

Great Records through the Decades pt. 3

aLfie vera meLLa March 5, 2021 0

(Pop) Last issue, we came up with a list of Progressive Rock-classifiable albums released in the previous decades. This time, I will introduce you to yet another list of albums that may, on the

Read More »
Sa Sáliw ng Pláwta ng Isáng Elbíno

Sa Sáliw ng Pláwta ng Isáng Elbíno

aLfie vera meLLa March 5, 2021 0

Sa paá ng buról sa tabí ng lawà May ‘sang elbínong tumútugtog ng pláwta S’ya’y nakasakáy sa mahiwágang pagóng Bahagháring makúlay kaniláng sílong Tahímik ang palígid líban sa hímig Melódya ng mga k’wágo at

Read More »
Hiyáw ng Kúlay at Húgis

Hiyáw ng Kúlay at Húgis

aLfie vera meLLa February 19, 2021 0

illustration by Kathryn Valladolid Ebrahim Hindí maipintá ang nása isípan Párang waláng búhay ang kapaligirán Púti at itím na lang ang nakikíta Lálo na kapág ipinikít ang matá Di na maanínag ang mga bulaklák

Read More »
Great Records through the Decades pt. 2

Great Records through the Decades pt. 2

aLfie vera meLLa February 19, 2021 0

(Progressive Rock) Last issue, we came up with a list of albums released in the previous decades whose styles revolve around Sunny Pop, New Wave, and other closely related genres. This time, I will

Read More »