Filipino Journal - aLfie vera meLLa

All posts by aLfie vera meLLa »

Ang Súki Kong Magtatahó

Ang Súki Kong Magtatahó

aLfie vera meLLa March 11, 2019 0

“Tahó! tahó!” Sigáw niyá’y máririníg ko. Sa áming kusína’y pahangós na tátakbo Úpang kúnin ang pinakamatabáng báso. Híhingî kay Nánay ng bariyáng mamíso; At kung sakalì namáng siya áy tulóg pa, Magháhagiláp ng baryá

Read More »
Gaáno Katálas ang Kárit ni Kamatáyan?

Gaáno Katálas ang Kárit ni Kamatáyan?

aLfie vera meLLa March 11, 2019 0

(On the Inevitability of Death) Araw-araw tayong nakamamalas ng kamatayan. Maaaring namatayan tayo ng kapamilya, kamag-anak, o kakilala. O sa simpleng pagbabasa o panonood ng balita e nakakikita tayo ng mga namatay sa disgrasya,

Read More »
“A Conversation with President Barack Obama”

“A Conversation with President Barack Obama”

aLfie vera meLLa March 11, 2019 0

“A Conversation with President Barack Obama” Former U.S. President Barack Obama remains one of the most charismatic contemporary leaders the world has ever produced. His recent successful and well-attended visit to Winnipeg last March

Read More »
New Album Releases for 2019 (part 2)

New Album Releases for 2019 (part 2)

aLfie vera meLLa February 27, 2019 0

Broods – Don’t Feed the Pop Monsters Still one of the worthy purveyors of Synthpop in the current decade is Broods, whose debut album was released in 2014. The followup came in 2016, after

Read More »
Báwat Pag-aálinlángan Ay Mistúlang

Báwat Pag-aálinlángan Ay Mistúlang

aLfie vera meLLa February 27, 2019 0

Dilím na lang ang láging kiníkimkím Makulimlím…bákit makulimlím? Anó ba ang nása likód ng úlap na abúhin? Ang mga nakasúlat sa lángit ay iyóng basáhin Párang búhos ng ulán na lang Ang láging dumádagundóng

Read More »
I’d Rather that People who Don’t Like Me Lose Me than I Lose Myself Trying to Please Them

I’d Rather that People who Don’t Like Me Lose Me than I Lose Myself Trying to Please Them

aLfie vera meLLa February 27, 2019 0

(On Remaining True to Oneself and Firm with One’s Conviction) Maraming tao na kahit pa magkakamag-anak o magkakaibigan e nasisira ang koneksyon sa isa’t isa dahil sa pagkakaiba ng kani-kanilang paniniwala—lalo na kung ito

Read More »
New Album Releases for 2019 (part 1)

New Album Releases for 2019 (part 1)

aLfie vera meLLa February 12, 2019 0

It’s only February but music enthusiasts are already being treated to a slew of new albums that would be parts of the last year of the current decade, 2010s. Here are some of them.

Read More »
Gintong Dahong Dalá ng Ihip ng Hangin

Gintong Dahong Dalá ng Ihip ng Hangin

aLfie vera meLLa February 12, 2019 0

At nadurog na at inihip ng hangin Mga tuyong dahong sa ’ki’y umalipin Di na dapat pang pag-ukulan ng pansin Sa wakas! Wala na ang mga pasánin Sabagay, sanay na ang aking damdamin ’Tagal

Read More »
New Wave band Information Society releases new song

New Wave band Information Society releases new song

aLfie vera meLLa January 21, 2019 0

Do you want to know what Kurt Harland – the visionary and voice behind the eccentric and experimental Dance/Synthpop-oriented band Information Society – is thinking of? Another surge of pure energy! This time, Harland

Read More »
Tulad ng Matangpusa (Na Pumipikit Din) Pagsapit ng Takipsilim

Tulad ng Matangpusa (Na Pumipikit Din) Pagsapit ng Takipsilim

aLfie vera meLLa January 21, 2019 0

Sa lumang palasyo Nais kong bumalik, Kasama ang aking Mga kababata. Sa marmol na nitso Ay magkuk’wentuhang Muli, habang si Pete Ay magsisisirko. Biglang maiinip Sina Gavan at Kit, Mag-aayang muli Na mag–luksong tinik.

Read More »