All posts by aLfie vera meLLa »

Pagbabalangkás ng Isáng Kartógrapo

Pagbabalangkás ng Isáng Kartógrapo

aLfie vera meLLa June 25, 2020 0

Sa’n ang túngo ng bapór at eropláno? Bangín nga ba ang nása dúlo ng mundó? Hanggáng kailán ka sásabay sa ágos? Hahayáan bang kamáy ay nakagápos? Paglalakbáy mínsa’y paulit-úlit lang Paglikô sa báwat kánto

Read More »
Pinakbét, Hálu-halò, at Enseládang Prútas

Pinakbét, Hálu-halò, at Enseládang Prútas

aLfie vera meLLa June 11, 2020 0

Sir Charles Darwin—’sang manlalakbáy at s’yentípiko Sinaliksík ang kalawákan ng Galápago Kinilála sámu’t sáring ispísis ng háyop At hinalughóg ang kabuuán ng lupálop Pabagál nang pabágal ang paggápang ng hígad Sa tangkáy ng haláman

Read More »
Making the Quarantine a Family-Oriented, Enriching Experience

Making the Quarantine a Family-Oriented, Enriching Experience

aLfie vera meLLa June 11, 2020 0

(In the Time of Covid-19) Mahigit dalawang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang tinatawag na stay-home quarantine. Marami sa atin ang nawalan ng trabaho dahil ipinasara muna ang mga kumpanya at establismento

Read More »
Sa Bahágdan ng Pangangailángan

Sa Bahágdan ng Pangangailángan

aLfie vera meLLa May 27, 2020 0

Saán nakakanlóng ang iyóng pulítika? Do’n ba sa administrasyóng namámahalà Sa oposisyóng patúloy ang pagtuligsâ? Sa mga personalidád ba o sa bansâ? Anó ang batayán ng ‘yong paníniwalà? Kalikásan pangangailángan bíbliya? Síno ang mabúti

Read More »
Mártsa ng mga Laruáng Tau-taúhan

Mártsa ng mga Laruáng Tau-taúhan

aLfie vera meLLa May 12, 2020 0

Di pa man sumisíkat ang áraw Lángit ay di pa nakasisílaw Dínig na’ng alingawngáw ng bóta Sabay-sabáy kaniláng pagmártsa Anó nga ba ang kaniláng pláno? Saán ang tungò síno’ng pinunò? Makaháyop ba o makabáyan?

Read More »
H’wag Papanglawín ang Luningníng ng Talà

H’wag Papanglawín ang Luningníng ng Talà

aLfie vera meLLa April 20, 2020 0

Marámi ang nawáwalan ng pag-ása Ang ílaw sa dúlo ay di na makíta Tánging itinítibok ng púso’y kabá Madalás napakalálim ng paghingá Hiráp ibángon katawán sa umága Mínsan gustóng paláging nakahilatà Ináantay lang ang

Read More »
Ang Mabúhay sa Mundó ng Hipokrásya

Ang Mabúhay sa Mundó ng Hipokrásya

aLfie vera meLLa April 7, 2020 0

Andáming táong basúra kung mag-isíp Madalíng matangáy ng ágos at íhip Taimtím kung manalángin sa kan’láng d’yos Subálit túring sa kápwa ay busábos Kinakályo ang túhod sa káluluhod Ngúnit útos ng poón ay di

Read More »
Halík ng Lángit ang Kapanahúnan ng Koróna

Halík ng Lángit ang Kapanahúnan ng Koróna

aLfie vera meLLa March 24, 2020 0

Anó yung bumábagsak na namán mulá sa lángit? Ulán, ñébe, sumpâ, basbás, biyayà, ngitngít, gálit? Panahón ngayón ng sigwâ at pag-aálinlangan Pagkatápos ba ng kagulúhan ay katapusán? Kailángan na bang mag-aklás-armás at matákot? Mag-ipón

Read More »
Life’s Bittersweet Nuggets

Life’s Bittersweet Nuggets

aLfie vera meLLa March 24, 2020 0

“Walang namamatay sa gutom. Buti pa ang mga homeless—chill lang sila….” Chill? I don’t think so. I volunteered a few years ago at a temporary shelter for the homeless here in Canada; talking to

Read More »
Is the Philippines Really Becoming a Communist Country?

Is the Philippines Really Becoming a Communist Country?

aLfie vera meLLa March 24, 2020 0

I have long been thinking that the Philippines is on its way to becoming a Communist country. This is unthinkable for many Filipinos who have been so used to the “democracy” being espoused by

Read More »