All posts by aLfie vera meLLa »

Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

aLfie vera meLLa November 11, 2019 0

Ang larawáng ‘yon sa dingdíng ay pamilyár Ambilís raw ng panahón sa pag-andár Péro sa ákin ang íkot ay táma lang Ang lahát ay waláng lábis, waláng kúlang Ang mundó ay bilóg, sa ibá

Read More »
At Nagsibagsákan…mga Sangá

At Nagsibagsákan…mga Sangá

aLfie vera meLLa October 21, 2019 0

Grábe, ang kapál agád ng yélo! Nakú! Umpisá na ng kalbáryo Ingat! Madulás ang mga kálye Léche! Palígid, punó ng ñébe Whoops! Dahan-dáhan sa paglalakád Hínay lang, baká kung sa’n mápadpad Marámi nang nabalían…aráy!

Read More »
Tamís ng Tahó sa Alaála

Tamís ng Tahó sa Alaála

aLfie vera meLLa October 7, 2019 0

At natápos rin ang kalbáryong hatíd ng Tag-lamíg Gáya ng mga umágang katawá’y nangínginig Nagmúmukmok sa isáng súlok, waláng nakíkinig Ang tánging kapíling ay mga paborítong hímig Ganyán talagá ang áting búhay—paikut-íkot Mínsan ay

Read More »
Some Philippine Fruits & Their English Names

Some Philippine Fruits & Their English Names

aLfie vera meLLa October 7, 2019 0

Little do many people know, the following Philippine fruits have their equivalent names in English. And although most of them originated from other countries in the previous decades or centuries, they have become considered

Read More »
Mámang Gitarísta

Mámang Gitarísta

aLfie vera meLLa July 22, 2019 0

Hábang akó’y naglálakad sa The Forks, Manitóba Nakapúlot akó ng sumbrérong may lamáng péra Hinábol akó ng matandáng may daláng gitára Mabúti at hindí n’ya akó binató ng láta ’Dalí kong ibinalík ang sombrérong

Read More »
Filipino Films at Gimli Film Festival 2019 (July 24–28)

Filipino Films at Gimli Film Festival 2019 (July 24–28)

aLfie vera meLLa July 22, 2019 0

The forthcoming 19th annual Gimli Film Festival—slated on July 24–28—will feature two Filipino-Canadian films: When the Storm Fades (2018) and Nervous Translation (2018). Directed by Sean Devlin, the Documentary/Drama When the Storm Fades tells

Read More »
Piano-Oriented Classical Music

Piano-Oriented Classical Music

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

I may be an aficionado of the contemporary Pop and Rock genres of music; however, Classical is another genre that I love listening to. Seldom do I encounter people who are into this kind

Read More »
Lúna de Miél

Lúna de Miél

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

Mínsan kapág akó ay napag-íisa Ang áking isípan ay umaalágwa Diwà ay lumulútang sa himpapawíd Kung saán waláng napípintong balákid Banáyad ang haplós ng hángin sa balát Ang kasiyáhan ay isinisiwálat Dapithápon—ang lángit ay

Read More »
Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

(On the Strength of Character) As one metaphor claims, “Put one good fruit beside several rotten ones and the infection will eat away at the good fruit.” Yes, that is true for literal fruits.

Read More »
Lilípas… Dárating…

Lilípas… Dárating…

aLfie vera meLLa April 23, 2019 0

Hainakú, William! H’wag na kasíng ipílit ’Yong ninanáis Ang paséns’ya mo Párang haiku sa iklî! Kónti pang t’yagâ Antay-antáy lang H’wag ka láng magmúmukmok Lilípas rin ’yan Pasásaan ba’t Mágtatagumpay ka rin Túlad ni

Read More »