All posts by aLfie vera meLLa »

Introducing: Rush

Introducing: Rush

aLfie vera meLLa January 14, 2020 0

Rush may be associated more with Progressive Rock; but in the advent of the 1980s, the Canadian band had incorporated obvious New Wave elements in some of their songs released in the decade. After

Read More »
Sa Pagsíbol at Pagluntî ng Panibágong Dáhon

Sa Pagsíbol at Pagluntî ng Panibágong Dáhon

aLfie vera meLLa January 14, 2020 0

Hulíng hírit bágo tulúyang matápos ang taón Patúloy na sásabay sa pag-ínog ng panahón Mga luntíang dáhon unti-untíng matútuyô Mapapalitán lang namán ng mga bágong tubò Mayró’ng mga malálanta mayró’ng mga sisíbol Di sasápit

Read More »
Ang Relihiyóso, ang Pulítiko, at ang Pagáno

Ang Relihiyóso, ang Pulítiko, at ang Pagáno

aLfie vera meLLa December 23, 2019 0

Káhit akó ay lait-laítin At pagtulung-tulúngang pilítin Pitpitín man ang báwat himaymáy Mga pangáral n’yo’y waláng saysáy Basáhan man ng pilíng páhinâ Ng ‘pinagmámalaking libréta Kung imburnál din lang mga bibíg Sa kápwa ay

Read More »
Aksayá Nga Lang Ba ng Péra at Panahón ang Pagdiríwang ng Okasyón?

Aksayá Nga Lang Ba ng Péra at Panahón ang Pagdiríwang ng Okasyón?

aLfie vera meLLa December 23, 2019 0

(On Frugality, or Wise Spending) Báwat kultúra ay may kanya-kanyáng tradisyóng pinaháhalagahan. Báwat táo ay may kanya-kanyáng paborítong okasyón. Báwat lahì ay may kanya-kanyáng okasyóng ipinagdiríwang nang engránde. Marámi rin namáng pabór sa símpleng

Read More »
Gabáy ng Amá ang Anák

Gabáy ng Amá ang Anák

aLfie vera meLLa December 9, 2019 0

(Mulá Pagsílang hanggáng Pagyáo) Taimtím na nanánampalatayà Úpang minímithi ay matamasà Tibók ng pusò ay pará sa anák Sa sáliw ng pag-iyák at halakhák Kapíling siyá mulá nang isílang Báwat taóng dagdág ay binibílang

Read More »
Pinatuwad Sabay Hagupit ng Yantok! Napakalupit!

Pinatuwad Sabay Hagupit ng Yantok! Napakalupit!

aLfie vera meLLa December 9, 2019 0

(On Proper or Appropriate Ways of Disciplining Kids) Ilang linggo pa lang ang nakararaan nang maging viral o mag-trending yung kaso ng gurong nanakit ng kanyang estudyante na idinulog ng magulang nito sa tanggapan

Read More »
Kung May Simulâ Ay May Katapusán

Kung May Simulâ Ay May Katapusán

aLfie vera meLLa November 25, 2019 0

Nagíng masayá man ang áking búhay Di pa rin kalilimútan ang lumbáy Sapagkát d’yan akó nakahuhúgot Sa naípong áral nakapupúlot Ilusyón lang ba ang síkat ng áraw? Sóbrang liwánag ay nakasisílaw Paminsan-mínsa’y dápat nása

Read More »
Sunny Day Melting the Snow Away…

Sunny Day Melting the Snow Away…

aLfie vera meLLa November 25, 2019 0

(On the 50th Anniversary of Sesame Street) If my recall is correct, the first time I saw an episode of the children’s TV show Sesame Street, in the Philippines, was in 1973 or 1974.

Read More »
Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

aLfie vera meLLa November 11, 2019 0

Ang larawáng ‘yon sa dingdíng ay pamilyár Ambilís raw ng panahón sa pag-andár Péro sa ákin ang íkot ay táma lang Ang lahát ay waláng lábis, waláng kúlang Ang mundó ay bilóg, sa ibá

Read More »
At Nagsibagsákan…mga Sangá

At Nagsibagsákan…mga Sangá

aLfie vera meLLa October 21, 2019 0

Grábe, ang kapál agád ng yélo! Nakú! Umpisá na ng kalbáryo Ingat! Madulás ang mga kálye Léche! Palígid, punó ng ñébe Whoops! Dahan-dáhan sa paglalakád Hínay lang, baká kung sa’n mápadpad Marámi nang nabalían…aráy!

Read More »