All posts by aLfie vera meLLa »

Mámang Gitarísta

Mámang Gitarísta

aLfie vera meLLa July 22, 2019 0

Hábang akó’y naglálakad sa The Forks, Manitóba Nakapúlot akó ng sumbrérong may lamáng péra Hinábol akó ng matandáng may daláng gitára Mabúti at hindí n’ya akó binató ng láta ’Dalí kong ibinalík ang sombrérong

Read More »
Filipino Films at Gimli Film Festival 2019 (July 24–28)

Filipino Films at Gimli Film Festival 2019 (July 24–28)

aLfie vera meLLa July 22, 2019 0

The forthcoming 19th annual Gimli Film Festival—slated on July 24–28—will feature two Filipino-Canadian films: When the Storm Fades (2018) and Nervous Translation (2018). Directed by Sean Devlin, the Documentary/Drama When the Storm Fades tells

Read More »
Piano-Oriented Classical Music

Piano-Oriented Classical Music

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

I may be an aficionado of the contemporary Pop and Rock genres of music; however, Classical is another genre that I love listening to. Seldom do I encounter people who are into this kind

Read More »
Lúna de Miél

Lúna de Miél

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

Mínsan kapág akó ay napag-íisa Ang áking isípan ay umaalágwa Diwà ay lumulútang sa himpapawíd Kung saán waláng napípintong balákid Banáyad ang haplós ng hángin sa balát Ang kasiyáhan ay isinisiwálat Dapithápon—ang lángit ay

Read More »
Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

aLfie vera meLLa May 20, 2019 0

(On the Strength of Character) As one metaphor claims, “Put one good fruit beside several rotten ones and the infection will eat away at the good fruit.” Yes, that is true for literal fruits.

Read More »
Lilípas… Dárating…

Lilípas… Dárating…

aLfie vera meLLa April 23, 2019 0

Hainakú, William! H’wag na kasíng ipílit ’Yong ninanáis Ang paséns’ya mo Párang haiku sa iklî! Kónti pang t’yagâ Antay-antáy lang H’wag ka láng magmúmukmok Lilípas rin ’yan Pasásaan ba’t Mágtatagumpay ka rin Túlad ni

Read More »
On Can Openers and Rough Surfaces

On Can Openers and Rough Surfaces

aLfie vera meLLa April 23, 2019 0

(Mga Kinagigiliwang Bagay noong Ating Kabataan) Bawat isa sa atin ay may kabataang pinagdaanan. At paminsan-minsan ay nakatutuwa itong balikan. Lalo na kung ating aalalahanin ang mga bagay na minsan nating kinagiliwan. Malamang nga

Read More »
Tama Bang Makipagkilala sa Kalye, sa Resto, sa Sine, o Kung Saan-saan?

Tama Bang Makipagkilala sa Kalye, sa Resto, sa Sine, o Kung Saan-saan?

aLfie vera meLLa April 8, 2019 0

(On Choosing the Appropriate Moment to Make Friends) Ikaw ay naglalakad. Nang may nasalubong ka e binati mo siya ng “Good afternoon.” Ngiti lang ang itinugon niya sa ‘yo. Bumibili ka ng pagkain sa

Read More »
Bangúngot

Bangúngot

aLfie vera meLLa March 25, 2019 0

Áting pansinín ang mga dápat pansinín Hindî nararápat na mag-aksayá ng panahón (panahón ay gintô) Malápit na ang dapithápon Palipásin ang mga óras ng pagsasawaláng-kibô Nang di lámang sa bintána’y nakadúngaw Hiníhintay paglubóg ng

Read More »
Are Filipinos Asians or Pacific Islanders?

Are Filipinos Asians or Pacific Islanders?

aLfie vera meLLa March 25, 2019 0

(On Simple Geographic Association) If you are versed in Geography, then answering this question should not be a problem at all. Philippines Is in Asia (An Asian Country) Geographically, by continental association, Filipinos are

Read More »