All posts by aLfie vera meLLa »

Pag-aágam-ágam ng Isáng Paraplédyiko

Pag-aágam-ágam ng Isáng Paraplédyiko

aLfie vera meLLa September 24, 2020 0

Ang saráp ipikít ng matá pag pagód Magpalútang sa pangárap magpalúnod Lumangháp ng préskong hángin manalángin Buwagín kalbáryong likhâ sa buhángin Bumuô ng espásyong mayró’ng pag-ása Pag mag-isá diníg mákinang hiningá Ináantay tutúgon sa

Read More »
Homeschooling Chronicles: Of Fractions, Body Systems & World Leaders

Homeschooling Chronicles: Of Fractions, Body Systems & World Leaders

aLfie vera meLLa September 24, 2020 0

Kumustá na ang mga magúlang na piníling silá na múna ang magturò sa kaniláng mga anák sa ligtás na kalagáyan ng kaniláng tahánan? Anú-anó na ang mga aralín at gawáing inyóng ginawá pára sa

Read More »
Pangangampanyá ng Isáng Alkálde

Pangangampanyá ng Isáng Alkálde

aLfie vera meLLa September 9, 2020 0

Sayáw ríto sayáw ro’n wag nang mahiyâ Malakás ka namáng lumámon ng handâ Hílig mag-karaóke sa entabládo Bóses ay madalás namáng sintunádo Kawáy ríto kawáy roón ngitíng áso Mga pinapláno láging napápalso Paarkí-arkilá pa

Read More »
Papapasukin Mo Ba sa Eskwela ang Iyong Anak sa Darating na Pasukan?

Papapasukin Mo Ba sa Eskwela ang Iyong Anak sa Darating na Pasukan?

aLfie vera meLLa September 9, 2020 0

(Homeschooling amidst the Pandemic) Ilang araw na lang at pasukan na naman. Subalit ang mundo ngayon ay hindi normal ang sitwasyon. Dahil sa pandemyang kinaharap ng buong daigdig, at patuloy na kinakaharap, hindi pa

Read More »
Munch On the Popcorn at Home!

Munch On the Popcorn at Home!

aLfie vera meLLa September 9, 2020 0

Because the pandemic is still ongoing, many people remain home-oriented. Some work at home and many go home directly after work to diminish getting in contact with other people. Because of that, one worthwhile

Read More »
At Nalaglág ang Hulíng Dáhon ng Acácia

At Nalaglág ang Hulíng Dáhon ng Acácia

aLfie vera meLLa August 26, 2020 0

Nakahalúmbabà sa bintanà t’wing umága Biníghanì ng matandáng punò ng acácia Pílit nililímot ang pag-úsad ng orasán Binábalikan ang páhinà ng kabatáan Damá ang halík ng hángin sa mga pisngî Umáalagwa ang isípan tápos

Read More »
Reading a Timely Book during the Pandemic

Reading a Timely Book during the Pandemic

aLfie vera meLLa August 26, 2020 0

In this ongoing pandemic, many people are compelled to spend more time at their homes. What to do to make the experience less boring, routinely, or enriching? Listen to music, watch films, or read

Read More »
Pagkabalisâ ng Isáng Minéro

Pagkabalisâ ng Isáng Minéro

aLfie vera meLLa August 24, 2020 0

Hanggáng kaylán masásadlak sa dilím? Tánging nakikíta’y pángil na matalím Ni waláng sínag o bakás ng liwánag Damdáming may lámat mukháng mababásag Ba’t di pare-parého ang kapaláran? Síno ang may susì ng katotohánan Nang

Read More »
Mabubuting Kabataan Ngayon

Mabubuting Kabataan Ngayon

aLfie vera meLLa August 24, 2020 0

(Pag-asa Pa Rin ng Bayan) Maraming nagsasabi na ang mga kabataan daw ngayon ay iresponsable. Hindi ako pabor dito. Dreams for the Future My now 11-year-old son has so many plans and dreams for

Read More »
Panúnuyò ng Isáng Pulpolítiko

Panúnuyò ng Isáng Pulpolítiko

aLfie vera meLLa July 30, 2020 0

Kumíkislot ang tumór ng hipókrisya Sumísirà sa pusò ng demokrásya Sálot ay ang mga útak-teyokrásya Síno ba’ng túnay na mga terorísta? Lóbong nagtátagò sa lána ng túpa Maámong matá pángil ay nakaámba Pag hinubád

Read More »