Sa Pag-ihip sa Dahon ng kahapon »

Enchanted by the Glare of Aurora Borealis

Enchanted by the Glare of Aurora Borealis

Staring sullenly with a sense of nostalgia At the glowing-green skies and the silver luna While thousand hearts were beating fast in excitement Mine was in melancholy and bewilderment Crouching by the teepees trying

Read More »
Nakakublíng Hiwága sa Púso ng Ságing

Nakakublíng Hiwága sa Púso ng Ságing

aLfie vera meLLa

Higánteng palakâ sa tuód ng punò Hindí tumitínag ánimo sundálo Kalangítan ay pulá ang b’wan ay pílak Kanlúngan ng pangárap–napakaláwak Pagkagát ng dilím gígintô ang ságing Ang púso nitó púgad ng antíng-antíng Laán lámang

Read More »
Paták ng Ulán sa Pisngî ng Karagatán

Paták ng Ulán sa Pisngî ng Karagatán

aLfie vera meLLa

Inaanínag ang ilálim ng dágat Pinagmámasdan mga siréna’t ígat Pisngí ng túbig–salamín ng b’wa’t bit’wín Humáhabì ng mga saláwikaín Kailán matatápos ang paglalakbáy Sa pagítan ng kamatáyan at búhay? Matútunton pa ba ang gusì

Read More »
Sa Sáliw ng Pláwta ng Isáng Elbíno

Sa Sáliw ng Pláwta ng Isáng Elbíno

aLfie vera meLLa

Sa paá ng buról sa tabí ng lawà May ‘sang elbínong tumútugtog ng pláwta S’ya’y nakasakáy sa mahiwágang pagóng Bahagháring makúlay kaniláng sílong Tahímik ang palígid líban sa hímig Melódya ng mga k’wágo at

Read More »
Hiyáw ng Kúlay at Húgis

Hiyáw ng Kúlay at Húgis

aLfie vera meLLa

illustration by Kathryn Valladolid Ebrahim Hindí maipintá ang nása isípan Párang waláng búhay ang kapaligirán Púti at itím na lang ang nakikíta Lálo na kapág ipinikít ang matá Di na maanínag ang mga bulaklák

Read More »
Mínsan May Magkakaibígan

Mínsan May Magkakaibígan

aLfie vera meLLa

(Sa Ilálim ng Matalinhágang B’wán) Súgat ng nakaraán ay matagál nang naghílom Sa pag-íbig ang ispírito ay hindí na gutóm Ang kamaláyan ay matagál nang namámayagpag Ísip at pusò ay di na mulíng ipabibíhag

Read More »
Pag-íbig na Lantáy

Pag-íbig na Lantáy

aLfie vera meLLa

I started writing poetry regularly in late high school, in 1988. Here is one of the first poems that came out during that period. It is included in Book 1 of my Poetry Series—titled

Read More »
Natútupad Nga Ba ang Báwat Pangárap?

Natútupad Nga Ba ang Báwat Pangárap?

aLfie vera meLLa

Lúmang taón ay malápit nang pumínid Mistúlang mapápatid pa ang sinúlid Kapós sa íngay at ílaw ang palígid Luhà sa mga matá ay nangingílid Saksí mga bit’wín at b’wan ngayóng gabí Sa kalungkútan at

Read More »
Sa Larángan ng Paskó at Pagdiríwang

Sa Larángan ng Paskó at Pagdiríwang

aLfie vera meLLa

Panahóng mulî ng Kapaskúhan Tuwá’t kagalákan ay náriyan Bágong damít engrándeng handáan Ningníng ng paról at pailáwan Ngúnit násaan na ang liwánag Sa táo’y makapagpapanátag Kung ang mga dukhâ sa lansángan Pakálat-kálat waláng libángan?

Read More »
*In the Trail of a Dead Astronomical Object*

*In the Trail of a Dead Astronomical Object*

aLfie vera meLLa

The red spot of Jupiter is a bleeding heart How could even faith in love tear lovers apart? Who still puts one’s fate in the sight of a comet When chances are small as

Read More »