Kung May Simulâ Ay May Katapusán

Nagíng masayá man ang áking búhay
Di pa rin kalilimútan ang lumbáy
Sapagkát d’yan akó nakahuhúgot
Sa naípong áral nakapupúlot

Ilusyón lang ba ang síkat ng áraw?
Sóbrang liwánag ay nakasisílaw
Paminsan-mínsa’y dápat nása dilím
Kung may liwaywáy ay may takipsílim

Kapaláran ay di láging sang-áyon
Hindí lahát ng tanóng ay may tugón
Mínsan sumabáy sa íkot ng gulóng
Ngúnit wag bastá makiníg sa bulóng

Hindí pantay-pantáy ang kinágisnan
Péro íisa ang paroroónan