Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

Ang larawáng ‘yon sa dingdíng ay pamilyár
Ambilís raw ng panahón sa pag-andár
Péro sa ákin ang íkot ay táma lang
Ang lahát ay waláng lábis, waláng kúlang

Ang mundó ay bilóg, sa ibá ay pátag
Ha! Iyóng paniniwalà iyóng ilátag
Iká’y mag-íngat sa mga pamahíin
Sagábal ang mga ‘yan sa ‘yong mithíin

Unti-untíng bumábalik sa isípan
Ang alaála ng áking kabataán
Mukhá sa laráwan bumalík ang kúlay
Sa ‘king mga matá nawalâ ang tamláy

Kayá namán palá ang nása litráto
Ay walá nang ibá pa kung hindî akó