Sa Pagsíbol at Pagluntî ng Panibágong Dáhon

Hulíng hírit bágo tulúyang matápos ang taón
Patúloy na sásabay sa pag-ínog ng panahón
Mga luntíang dáhon unti-untíng matútuyô
Mapapalitán lang namán ng mga bágong tubò

Mayró’ng mga malálanta mayró’ng mga sisíbol
Di sasápit ang dúlo walá talagáng hahátol
Ang sinasábing poón ay isá lámang panákot
Laán sa makasalána’t madalíng makalímot

Ang totoóng relihiyón ay respéto’t pag-íbig
Ang túnay na bulóng ay gáling sa saríling tínig
At hindí ang pangákong kaligayáhan sa lángit
Na ang láging kapalít ay kalbáryo at pasákit

At sa pagsisimulâ ng panibágong dekáda
Dápat na kaagápay ay liwánag at pag-ása