Ang Kapaláran Ay Paláisipan

Parihabâ ang húgis ng áking bakúran
Bakúrang pumapalíbot sa ‘king tahánan
Kung saán nananáhan ang áking isípan
Pag-iísip na mákina ng kamaláyan

Biluhabá na ba ang iyóng kamunduhán?
Kitang-kíta namán yan sa mga laráwan
Patí sa kapaligiráng ginágalawan
Kaylán ka pa magsisísi’t matataúhan?

Alám mo ba talagá ang pinanggalíngan
Ng ‘yóng pagkatáo at ng sangkataúhan?
Handá mo na bang harapín ang kamatáyan?
O nabubúhay ka sa kasinungalíngan?

Síno ang sa altár mo ay dinádasalan?
Anó na nga ba ang túnay mong kapaláran?