Sa Pag-ihip sa Dahon ng kahapon »

Hábang Inihehéle ng Túmba-túmba

Hábang Inihehéle ng Túmba-túmba

aLfie vera meLLa

Nakadúngaw sa bintanà nangangárap Tanáw liwánag ng mga alitaptáp May úsok na nanggagáling sa manggáhan At tunóg sa kampanáryo ng simbáhan Nalálanghap nilúlutò sa kusinà Sináing na may pandán at prítong isdâ Ang sikmurà

Read More »
Half-Forgotten Spirits

Half-Forgotten Spirits

aLfie vera meLLa

White clouds on blue skies Eight p.m. sky in mid-Spring Life within brown bricks Light shrouds the dark lies Faith dreams a-flyin’ dancing Strife fades in town tricks Height louds throw the dice Fate

Read More »
Light-handed Brushstrokes across the Surface of Spring

Light-handed Brushstrokes across the Surface of Spring

aLfie vera meLLa

Light-handed Brushstrokes across the Surface of Spring Blossoming in the summer like the sakura Craving for sashimi maki and tempura The gentle breeze is a flying kiss on the face Longing for love from

Read More »
Enchanted by the Glare of Aurora Borealis

Enchanted by the Glare of Aurora Borealis

Staring sullenly with a sense of nostalgia At the glowing-green skies and the silver luna While thousand hearts were beating fast in excitement Mine was in melancholy and bewilderment Crouching by the teepees trying

Read More »
Nakakublíng Hiwága sa Púso ng Ságing

Nakakublíng Hiwága sa Púso ng Ságing

aLfie vera meLLa

Higánteng palakâ sa tuód ng punò Hindí tumitínag ánimo sundálo Kalangítan ay pulá ang b’wan ay pílak Kanlúngan ng pangárap–napakaláwak Pagkagát ng dilím gígintô ang ságing Ang púso nitó púgad ng antíng-antíng Laán lámang

Read More »
Paták ng Ulán sa Pisngî ng Karagatán

Paták ng Ulán sa Pisngî ng Karagatán

aLfie vera meLLa

Inaanínag ang ilálim ng dágat Pinagmámasdan mga siréna’t ígat Pisngí ng túbig–salamín ng b’wa’t bit’wín Humáhabì ng mga saláwikaín Kailán matatápos ang paglalakbáy Sa pagítan ng kamatáyan at búhay? Matútunton pa ba ang gusì

Read More »
Sa Sáliw ng Pláwta ng Isáng Elbíno

Sa Sáliw ng Pláwta ng Isáng Elbíno

aLfie vera meLLa

Sa paá ng buról sa tabí ng lawà May ‘sang elbínong tumútugtog ng pláwta S’ya’y nakasakáy sa mahiwágang pagóng Bahagháring makúlay kaniláng sílong Tahímik ang palígid líban sa hímig Melódya ng mga k’wágo at

Read More »
Hiyáw ng Kúlay at Húgis

Hiyáw ng Kúlay at Húgis

aLfie vera meLLa

illustration by Kathryn Valladolid Ebrahim Hindí maipintá ang nása isípan Párang waláng búhay ang kapaligirán Púti at itím na lang ang nakikíta Lálo na kapág ipinikít ang matá Di na maanínag ang mga bulaklák

Read More »
Mínsan May Magkakaibígan

Mínsan May Magkakaibígan

aLfie vera meLLa

(Sa Ilálim ng Matalinhágang B’wán) Súgat ng nakaraán ay matagál nang naghílom Sa pag-íbig ang ispírito ay hindí na gutóm Ang kamaláyan ay matagál nang namámayagpag Ísip at pusò ay di na mulíng ipabibíhag

Read More »
Pag-íbig na Lantáy

Pag-íbig na Lantáy

aLfie vera meLLa

I started writing poetry regularly in late high school, in 1988. Here is one of the first poems that came out during that period. It is included in Book 1 of my Poetry Series—titled

Read More »