Hábang Inihehéle ng Túmba-túmba

Nakadúngaw sa bintanà nangangárap
Tanáw liwánag ng mga alitaptáp
May úsok na nanggagáling sa manggáhan
At tunóg sa kampanáryo ng simbáhan

Nalálanghap nilúlutò sa kusinà
Sináing na may pandán at prítong isdâ
Ang sikmurà ay biglá tulóy kumalám
Kinalimútan múna ang dináramdam

Naalála k’wéntong kápre at tikbálang
Sitsiritsít salágintô salagúbang
Sa pagkábatà mínsa’y náis bumalík
Kung kaylán ligáya ay hitík na hitík

Kayâ isípan ay wag lagyán ng réhas
Úpang ang alaála’y hindí kumúpas

*illustration by Love♥Kat