Sa Pag-ihip sa Dahon ng kahapon »

May Liwánag sa Dúlo ng Súliranin

May Liwánag sa Dúlo ng Súliranin

aLfie vera meLLa

Repleksyón ng sínag-áraw sa kalsáda Nakasisílaw ngúnit dalá’y pag-ása Bákit nga ba kaylángang magpakatatág Sa mundóng mas marámi ang mga bulág Sa katotohánang di nilá matanggáp? Ganyán rin namán noóng únang panahón Waláng ipinagbágo

Read More »
Úgoy ng Búhay at Kúlay ng Palígid

Úgoy ng Búhay at Kúlay ng Palígid

aLfie vera meLLa

Násaan na ang ñébe ngayóng panahón? Nag-íiba na talagá ang sitwasyón Anó pa nga ba ang áting magágawâ Kung hálos lahát namán ay nagtít’yagâ? Sa kabilá ng dilím sa kalangítan May liwánag na gabáy

Read More »
The Girl with Pebbles by the Wishing Well

The Girl with Pebbles by the Wishing Well

aLfie vera meLLa

Eyes made of sapphire Her heart is on fire If only lips have wings Kisses of brilliant things Silky black hair cascading Like a waterfall splashing Float and soar as if autumn leaves Wondrous

Read More »
Tukláw-Áhas sa Báyan ni Kulás

Tukláw-Áhas sa Báyan ni Kulás

aLfie vera meLLa

Undás pára sa mga pumánaw Tatlóng pántas may bitbít na ílaw Si Húdas bulilyáso ang galáw Si Barabás raw ang magnanákaw! Wag nang pumiglás baka mahátaw Kundî tódas na búkas paglitáw Málas! Di sisikátan

Read More »
At Sumábay sa Sáliw ng Simpónya

At Sumábay sa Sáliw ng Simpónya

aLfie vera meLLa

Paghágod sa kwérdas ng bandúrria Nagbuláan ang rítmo’t melodyá Pagpalò at pagsípa sa tamból Kumpás ng músika ay sisíbol Céllo’t báho ang tibók at pintíg Ang káluluwa–líriko’t tínig Sa báwat pagtíktak ng orasán Umaáwit

Read More »
In Anxious Anticipation of the First Fall of Snow

In Anxious Anticipation of the First Fall of Snow

aLfie vera meLLa

The clouds today look like humpback whales And cold is the kiss of the northern gales The same well-trodden path is gold with leaves But no movement in sight the thick mist grieves Bits

Read More »
Misteryó at Paláisipan

Misteryó at Paláisipan

aLfie vera meLLa

(Sa Ibábaw ng Bakú-bakóng Kalupáan) Iláng minúto pa ba ang bibilángin? Dápat pa bang itulóy ang panalángin? Anó ang naanínag sa salamín? Itó ba ay repleksyón lang ng damdámin? Naabót na ang kalaháti ng

Read More »
Engkantáda sa Repleksyón ng mga Matá

Engkantáda sa Repleksyón ng mga Matá

aLfie vera meLLa

‘Sang diwatà sa salamín ng nakaraán Nagíng síning sa súlok ng áking isípan Bahagyáng ngitî ‘ding-hindî malilimútan Último tínig tugtúgin at kasuótan Putî at itím ng tikládo sa tahánan Melodíyang nilikhâ kanyáng nagustuhán Sa

Read More »
Pakítang-Gílas ng Isáng Órigamísta

Pakítang-Gílas ng Isáng Órigamísta

aLfie vera meLLa

Kumúha ng isáng papél de paríhabâ Sukátin itupî ng húgis ay lílikhâ Ang paboríto ay bapór at eropláno Ruwéda paróla molíno at rondílyo Muntíng submarínong litáw ang periskópyo Obserbatóryong may higánteng teleskópyo Maaári ding

Read More »
Gayák Kamandág at Banyúhay

Gayák Kamandág at Banyúhay

aLfie vera meLLa

Marikít at makúlay Maiklî ang búhay Pagá pang-gápang…gápang Hígad at salagúbang Makintáb at makínis Paglipád ay mabilís Padápu-dápo…dapò Tutubí’t paruparó Makamandág…malusóg Alakdán at bubúyog Paíkut-íkot…íkot Mga paslít ay takót Anumáng gandá’t liksí Sa láson

Read More »