Sa Pag-ihip sa Dahon ng kahapon »

Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

Pagbabalik-tanáw Bágo ang Paglahò

aLfie vera meLLa

Ang larawáng ‘yon sa dingdíng ay pamilyár Ambilís raw ng panahón sa pag-andár Péro sa ákin ang íkot ay táma lang Ang lahát ay waláng lábis, waláng kúlang Ang mundó ay bilóg, sa ibá

Read More »
At Nagsibagsákan…mga Sangá

At Nagsibagsákan…mga Sangá

aLfie vera meLLa

Grábe, ang kapál agád ng yélo! Nakú! Umpisá na ng kalbáryo Ingat! Madulás ang mga kálye Léche! Palígid, punó ng ñébe Whoops! Dahan-dáhan sa paglalakád Hínay lang, baká kung sa’n mápadpad Marámi nang nabalían…aráy!

Read More »
Tamís ng Tahó sa Alaála

Tamís ng Tahó sa Alaála

aLfie vera meLLa

At natápos rin ang kalbáryong hatíd ng Tag-lamíg Gáya ng mga umágang katawá’y nangínginig Nagmúmukmok sa isáng súlok, waláng nakíkinig Ang tánging kapíling ay mga paborítong hímig Ganyán talagá ang áting búhay—paikut-íkot Mínsan ay

Read More »
Mámang Gitarísta

Mámang Gitarísta

aLfie vera meLLa

Hábang akó’y naglálakad sa The Forks, Manitóba Nakapúlot akó ng sumbrérong may lamáng péra Hinábol akó ng matandáng may daláng gitára Mabúti at hindí n’ya akó binató ng láta ’Dalí kong ibinalík ang sombrérong

Read More »
Lúna de Miél

Lúna de Miél

aLfie vera meLLa

Mínsan kapág akó ay napag-íisa Ang áking isípan ay umaalágwa Diwà ay lumulútang sa himpapawíd Kung saán waláng napípintong balákid Banáyad ang haplós ng hángin sa balát Ang kasiyáhan ay isinisiwálat Dapithápon—ang lángit ay

Read More »
Lilípas… Dárating…

Lilípas… Dárating…

aLfie vera meLLa

Hainakú, William! H’wag na kasíng ipílit ’Yong ninanáis Ang paséns’ya mo Párang haiku sa iklî! Kónti pang t’yagâ Antay-antáy lang H’wag ka láng magmúmukmok Lilípas rin ’yan Pasásaan ba’t Mágtatagumpay ka rin Túlad ni

Read More »
Bangúngot

Bangúngot

aLfie vera meLLa

Áting pansinín ang mga dápat pansinín Hindî nararápat na mag-aksayá ng panahón (panahón ay gintô) Malápit na ang dapithápon Palipásin ang mga óras ng pagsasawaláng-kibô Nang di lámang sa bintána’y nakadúngaw Hiníhintay paglubóg ng

Read More »
Ang Súki Kong Magtatahó

Ang Súki Kong Magtatahó

aLfie vera meLLa

“Tahó! tahó!” Sigáw niyá’y máririníg ko. Sa áming kusína’y pahangós na tátakbo Úpang kúnin ang pinakamatabáng báso. Híhingî kay Nánay ng bariyáng mamíso; At kung sakalì namáng siya áy tulóg pa, Magháhagiláp ng baryá

Read More »
Báwat Pag-aálinlángan Ay Mistúlang

Báwat Pag-aálinlángan Ay Mistúlang

aLfie vera meLLa

Dilím na lang ang láging kiníkimkím Makulimlím…bákit makulimlím? Anó ba ang nása likód ng úlap na abúhin? Ang mga nakasúlat sa lángit ay iyóng basáhin Párang búhos ng ulán na lang Ang láging dumádagundóng

Read More »
Gintong Dahong Dalá ng Ihip ng Hangin

Gintong Dahong Dalá ng Ihip ng Hangin

aLfie vera meLLa

At nadurog na at inihip ng hangin Mga tuyong dahong sa ’ki’y umalipin Di na dapat pang pag-ukulan ng pansin Sa wakas! Wala na ang mga pasánin Sabagay, sanay na ang aking damdamin ’Tagal

Read More »