Mínsan May Magkakaibígan

(Sa Ilálim ng Matalinhágang B’wán)

Súgat ng nakaraán ay matagál nang naghílom
Sa pag-íbig ang ispírito ay hindí na gutóm
Ang kamaláyan ay matagál nang namámayagpag
Ísip at pusò ay di na mulíng ipabibíhag

Mga matá ay nakatútok sa kinabukásan
Dilím ng kahápo’y bahági lang ng karanasán
Kung may kumunóy na kinalubugán may pag-áhon
Tutuó bang paná-panahón ang pagkakátaon?

Bákit may mga táong hindî makapagpatáwad?
Kabílang ba akó sa samahán ng mga huwád?
O naghíhintay lang sa pagdatíng ng paumanhín
Mulá sa mga kaybígang nasaktán ang damdámin?

Mukháng walá na nga talagáng halagá ang lahát
At di na mawáwalâ ang bakás ng mga pílat