Eyulóhiyang Sinúlat ni Hemingway

Último ang bit’wín ay napúpundi rin
Sasápit ang gabíng di na mapápansin
Káhit ang áraw kumínsa’y nagtátagò
Sa likód ng mga úlap nanlúlumò

Ba’t nga ba may mga táong sumúsukò–
Ang sintído-pananáw ay lumálabò?
May katapusán ba’ng mga súliranin?
O habambúhay ang ísip ay alípin?

Mga mapág-isáng hiráp magtíwalà
Saríli di mapigílang maghínalà
Nang dáhil ríto láging nabábalisâ
Ugnáyan ipinagsawaláng-bahalà
Isá-isáng naglaglágan mga dáhon
Kanyáng búhay nilipásan ng panahón
Di na mulíng gugúhit ang bulalákaw
Pusò sa depresyón tulúyang nalúsaw

Note:
A poem consisting of four quatrains of 12-syllable lines; ‘elóhiyo’ or ‘eyulóhiya,” (eulogy in English) – “a speech or writing in praise of a person who recently died or retired”

“Best of all he loved the fall…
The leaves…floating…in windless skies
…Now he will be a part of them forever.”–Ernest Hemingway