Engkantáda sa Repleksyón ng mga Matá

‘Sang diwatà sa salamín ng nakaraán
Nagíng síning sa súlok ng áking isípan
Bahagyáng ngitî ‘ding-hindî malilimútan
Último tínig tugtúgin at kasuótan

Putî at itím ng tikládo sa tahánan
Melodíyang nilikhâ kanyáng nagustuhán
Sa gílid ng pasílyo sandalíng usápan
Yun rin ang nagíng hulíng pagkakakilanlán

Naglahò mahábang panahón ang nagdaán
Labás-mások sa ibá’t ibáng karanasán
Nápos doón rin palá ang patutungúhan
Kanyáng bísig at dibdíb ang nagíng kanlúngan

Pagmamahálan dúyan ng kaligayáhan
Kasabáy ang kumpás ng kamáy ng orasán

Note:
A sonnet consisting of 13-syllable lines

Glossary:
tikládo – the keys of the piano

illustration by LoveKat