Báwat Pag-aálinlángan Ay Mistúlang

Dilím na lang ang láging kiníkimkím
Makulimlím…bákit makulimlím?
Anó ba ang nása likód ng úlap na abúhin?
Ang mga nakasúlat sa lángit ay iyóng basáhin

Párang búhos ng ulán na lang
Ang láging dumádagundóng
Magináw…bákit magináw?
Anó ba ang makákamtán nápos n’yang tag-ulán?
May alimuóm at sílip-liwánag pa
Bang babatì sa mulí nitóng pamámaálam?

Mapuputíng ngípin pa ba ang nása likód
Ng ’yong mapuputlá nang mga ngitî?
Tíla hindí na nagkukúlay-rósas ang ’yong mga pisngî
Ang dati-ráting kintáb ng buwán at
Ng iyóng mga labì ay walá na…
Walá na…
Walâ!

Ang gátas ko at kapé mo ay
Mas matabáng pa kaysá maputláng tsaá sa
Tuwíng sasápit ang mísa de gállo
Saán ba táyo lumábis?
Saán ba táyo nagkúlang?
Sa panutsáng inarníbal?

Dagundóng ang búhos ng ulán.
Ulán ang paták ng luhà.
Luhà ang tilamsík ng báwat pag-aálinlángan.
Báwat pag-aálinlángan ay mistúlang
dagundóng. Ang búhos ng
ulán, ang paták ng
luhà, ang tilamsík ng báwat
pag-aálinlángan
ay mistúlang…

Ah!
Linlángan.