Pag-aágam-ágam ng Isáng Paraplédyiko

Ang saráp ipikít ng matá pag pagód
Magpalútang sa pangárap magpalúnod
Lumangháp ng préskong hángin manalángin
Buwagín kalbáryong likhâ sa buhángin
Bumuô ng espásyong mayró’ng pag-ása

Pag mag-isá diníg mákinang hiningá
Ináantay tutúgon sa mga táwag
Kalagáyan hindî maipaliwánag
Paminsan-mínsan kaylángang kalimútan
Sakít ng katawáng láging pasán-pasán

Samántalà may natítira pang galák
Ang palígid ng kaulápan ay pílak
Kayâ káhit alípin ng karamdáman
Tanggáp na ang tinakdâ ng kapaláran
Ngúnit ágam-ágam kasáma ring lagì

Káhit kalungkútan di rin maiwaksí