H’wag Papanglawín ang Luningníng ng Talà

Marámi ang nawáwalan ng pag-ása
Ang ílaw sa dúlo ay di na makíta
Tánging itinítibok ng púso’y kabá
Madalás napakalálim ng paghingá

Hiráp ibángon katawán sa umága
Mínsan gustóng paláging nakahilatà
Ináantay lang ang áraw sa pagbabâ
Sa kisláp ng talà di na natútuwâ

Itó ang pinakamalakíng probléma
Ngayó’y dumatíng sa hálos báwat isá
Sána ay makaáhon sa pagluluksâ
Nang buô ang damdáming tinatamasà

Samantalà kalusúga’y mahalagá
Unáhin múna ang saríling pamílya