Maging Wais

Maging Wais

Sa Pilipinas, sa unang linggo ng Enero karaniwan natin pinagdiriwang ang 3 Kings. Sa biblia, tinutukoy sila bilang wisemen o marurunong na tao na nanggaling pa sa pagkalayu-layong lugar para lang hanapin at handugan ang sanggol na si Hesus. May mga aral tayong mapupulot mula sa mga wise men na ito. Sa biblia sa Mateo 2:1-2, sinasabing si Hesus ay pinanganak sa Bethelem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herod. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang wise men mula pa sa Silangan at nagtanong doon. Ang sabi nila “Nasaan ang pinanganak na Hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa Silangan ang kaniyang tala at naparito kami para sambahin siya.”

Dito mapupulot natin ang unang aral, na gumagawa ng lahat ng paraan ang Diyos para abutin ang bawat tao na malayo sa Kaniya. Gumamit siya kahit ng tala sa langit para lang ilapit ang mga wise men kay Kristo. Ang mga wise men ay hindi mga Hudyo. Matatandaan na ang mga Hudyo ang pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan at kalayaan. Sa kanila nakipagkasunduan ang Diyos noong una pa man. Si Kristo ang hinirang na magpapalaya at magliligtas sa kanila. Iba ang paniniwala ng mga wise men sa mga Hudyo. Sa katunayan, sa halip na sa relihiyon sila nakapokus, ang mga tala at siyensiya ang pinagkakaabalahan nila. Pero hindi ito nakapagpigil sa pag-abot ng Diyos sa kanila. Ginamit niya ang bagay na palaging tinitignan ng mga wise men para ilapit sila sa Diyos. Ginamit niya ang isang tala.
Hindi kayang pabayaan ng Diyos ang sinuman. Minsan pakiramdaman natin, napalakayo na natin sa Diyos, napakadami na ng ating kasalanan, napakalalim na ng atin pinagkalubugan para maabot pa niya tayo. Napakagulo na ng ating buhay para maayos pa niya ito. Walang malayo sa Diyos. Ang kaniyang mahabaging kamay ay hindi maikli para abutin niya ang sinuman.
Ang pangalawang aral: Hindi sapat na malaman nating may Diyos. Mahalagang hanapin natin siya at makipag-ugnayan tayo sa Kaniya. Alam ng mga Hudyo lalo na nga mga pinuno ng relihiyon ang propesiya ukol sa darating na Kristo na siyang magliligtas sa kanila. Alam din nila ang lugar ng kapanganakan ni Hesus pero wala silang ginawa sa kanilang nalalaman. Nakontento na sila sa kanilang mga ritwal at sariling pagkakawanggawa. Okay na sila sa pasimba-simba. Pero iba ang mga wisemen. Kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol kay Hesus. Alam nilang may pinanganak na Hari ng mga Hudyo pero hindi nila alam kung saan siya matatagpuan. Nagtiwala lamang sila sa gabay ng tala. Nagtanong sila sa mga Hudyo. Nagbiyahe sila ng napakalayo para hanapin si Hesus. At hindi nga sila nabigo. Nakita nila ang kanilang Tapagligtas!
Ang pangatlong aral: Karapatdapat sambahin ang Diyos. Pagkakita ng mga wise men sa sanggol na si Hesus, nagpatirapa sila at sumamba. Alam nila na ang kanilang kaharap ay hindi ordinaryong tao o pangkaraniwang sanggol lamang. Si Hesus ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. At bilang pagsamba kay Hesus, nagbigay sila ng mga regalo.
Ang isang paraan ng tunay na pagsamba ay ang pagbibigay ng bagay na mahalaga sa atin tulad ng panahon, talento, pera at iba pa. Hindi basta basta ang mga handog ng mga wisemen kay Hesus. Alam nilang karapat-dapat lamang na handugan ng the best ang Panginoon. Tayo ba, binibigay ba natin ang ating “the best” sa Panginoon?
Kung nais nating maging wais tulad ng mga wise men, gayahin natin ang kanilang ginawa. Lumapit tayo sa Diyos kahit na napakalayo natin sa Kaniya. Manampalataya tayong matatagpuan natin Siya. Makipag-ugnayan tayo sa Kaniya. Huwag tayong makontento sa pagsimba kada linggo at pagkakawanggawa. Mabuhay tayo para sa kaniya. Sambahin natin siya ng ating buong puso, lakas at isipan sapagkat iyan ang tunay na kabuluhan ng ating buhay.
Sa aking pagtatapos, nais ko kayong anyayahan sa aming service sa bisperas ng Pasko at bagong taon sa 1077 St. James St. 7:00 p.m.
MALIGAYANG PASKO AT PINAGPALANG BAGONG TAON SA INYONG LAHAT!
Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays- 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service) and Kildonan Place at 1555 Regent Avenue (Worship Service: 10:30 a.m. English) and host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information call 774-4478.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.