Depresyón tuwing Taglamíg

(Sa Hilágang Bahagì ng Mundó)

Nápakadilim na namán ng umága
Lumálamlam ang natítirang pag-ása
Nápakakapal ng nagbábadyang úlap
Di tulóy makitá bit’wíng hinahánap

Apatnapúng táon na rin ang lumípas
Péro di pa rin matápos ang palabás
Anóng tungkúlin pa ba ang gágampanan?
Ang búhay mayroón pa bang katuturán?

Di kilalá mga mukhâ sa palígid
Láging napapanaginípan ay lúbid
Sána’y malagpasán ang bágong kalbáryo
Hábang gumagána pa útak at pusò

Sa pag-iisá síno kayá’ng dadámay?
At sa paglísan síno’ng makikirámay?