Ang mga nakapaloob sa dakilang handog

Ang mga nakapaloob sa dakilang handog

May kuwento na noong unang panahon may may isang lalaking galing sa Scotland na nagpunta sa America para magsimula ng bagong buhay.

Hindi siya mayaman kaya’t buong ingat niyang tinipon ang kaniyang mga ari-arian at ipinagbili ang mga ito.

Bitbit ang pera na siyang buong kabuhayan niya, nagpasiya siyang magtipid nang husto sa pagkain habang nasa barko para may sapat siyang pera kapag nakarating na siya ng America. Pumunta siya sa maliit na tindahan at bumili ng mga biskwit at kesong kaniyang kakainin sa barko habang nagbibiyahe.

Ngunit nang nasa barko na siya, ang hangin sa dagat ay nagbigay sa kaniyang ng pakiramdam ng matinding gutom.

At ang malala pa, paglipas lamang ng ilang araw, lumalambot na ang kaniyang mga biskwit at tumitigas ang keso.

Tumitindi na ang kaniyang gutom.

Lalo pa itong lumala nang maamoy niya ang masarap na pagkaing nakalagay sa tray na dinadala ng steward sa isang pasahero.

Nagpasiya siyang bumili ng isang masarap na tanghalian kahit na mabawasan ang kaniyang inipong pera.
Hinintay niya ang pagbalik ng steward at tinanong niya ito kung magkano ang magtungo sa dining room at makakuha ng masarap na pagkain.
Tinanong naman ng steward ang lalaki kung maari niyang ipakita ang kaniyang ticket sa barko.
Pinakita naman ito ng lalaki.

Laking gulat niya nang sinabi sa kaniya ng steward na lahat ng pagkain, almusal, tanghalian at hapunan ay kasama na sa halagang ibinayad niya sa kaniyang ticket sa barko.

Ang pobreng lalaki’y nakatipid pa sana ng kahit kaunting halaga sa halip na ibinili niya ng baong biskwit at keso. Hindi na sana siya nagtiis nang ilang araw sa kakarampot na pagkain. Nabusog at nag-enjoy na sana siya nang husto sa mga pagkain sa barko.
Hindi na bago sa atin ang dahilan kung bakit may Pasko, kung bakit isinilang si Hesus sa mundo. Alam natin na ibinigay siya ng Diyos Ama bilang handog sa atin.
Si Hesus ay naparito upang makapiling tayo at sa takdang panahon ay ialay ang kaniyang buhay sa krus para maligtas tayo sa kapahamakang dulot ng ating mga kasalanan.

Ngunit sa kabila ng ating kaalaman tungkol sa bagay na iyan, bakit iilan lang sa atin ang sinseryoso ang bagay na iyan? Bakit marami sa atin ang nagpapaliban na tanggapin si Hesus sa kanilang buhay?

Ganiyan din ang karanasan ko noong ako ay bata pa lamang.
Ayaw kong mapunta sa impyerno kapag namatay ako.
Alam kong kailangan ko ang Diyos dahil Siya lamang ang maaring makapagligtas sa akin.
Pero ayaw ko pang magpakaseryoso o mamuhay para sa kaniya dahil pakiramdam ko’y bata pa ako at maraming taon pa ang aking pagdaraanan.
Nais ko pang mag-enjoy sa buhay nang hindi masyadong pinakikialaman ng Diyos.
Saka na ang Diyos kapag matanda na ako at malapit nang mamatay.
Dahil sa mali kong pananaw, naging magulo ang buhay ko.
Puno ako ng takot.
Bihag ako ng bisyo at mailap sa akin ang kaligayahan.

Nagtiis ako sa kalagayang yaon ng ilang taon tulad ng lalaking aking ikinwento na nagtiis ng gutom sa barko dahil hindi niya alam na kasama pala ang pagkain sa binayaran niyang ticket sa barko.

Hindi ko naunawaan na nakapaloob pala sa handog sa atin ng Diyos ay ang tunay na kalayaan, kaligayahan, kapayapaan at paggabay niya sa atin.

At tulad ng Scotsman na nag-akalang ang ticket niya’y para lamang sa pagsakay niya sa barko, akala ko’y nais lang akong iligtas ng Diyos mula sa impyerno pag panaw ko sa lupa.

Yon pala’y kahit dito sa lupa, nais niya akong magkaroon ng magandang buhay.

Ngayong pasko, bakit hindi ninyo tanggapin ang lahat lahat ng inihahandog sa inyo ng Diyos? Panahon na para madiskrube ninyo ang mga mga nakapaloob sa kaniyang handog upang tunay na maging maligaya ang inyong Pasko.

Sa aking pagtatapos, panalangin ko’y maging tunay na maligaya ang inyong Pasko sa taong ito sa pag-alay ninyo ng buhay sa Panginoong Hesus.
Nais ko ring kayong anyayahan sa aming Christmas Eve Service at New Year’s Eve Service na parehong gaganapin sa 7:30 ng gabi sa 1077 St. James Street.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre at 1077 St. James St. [Worship Services: Sundays 8:45 a.m. Tagalog; 10:30 a.m. English] and host of the radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information call 774-4478.