Sa Poót ng Bulkán

Ínit ng kalupáan
Sa púsod ng daigdíg
Kumúkulô nag-aálab
Párang pag-íbig sa dibdíb

Hindí mawarì kanyáng nadárama
Ngúnit masdán lang ang úsok at tiyák
Iyóng mabábadyâ kiníkimkim na anímo’y
Inípong gálit—ng abó, lahár, kemikál, at sari-sáring
Mga bágay na nagdudúlot ng lagím sa mga hindí handâ
Pagwawaláng-bahalà paghihimutók pagluwâ ng sinásaloob
At mulá sa bungangà hiningá’y sílika’t asúpre hábang hagupít ng dilà ay apoy