Sa Bahágdan ng Pangangailángan

Saán nakakanlóng ang iyóng pulítika?
Do’n ba sa administrasyóng namámahalà
Sa oposisyóng patúloy ang pagtuligsâ?
Sa mga personalidád ba o sa bansâ?

Anó ang batayán ng ‘yong paníniwalà?
Kalikásan pangangailángan bíbliya?
Síno ang mabúti at síno ang masamâ?
Maaári nga bang manatíli sa gitnâ?

Kaníno’t saán ka nanánampalatayà?
Bákit párang may nangyayáring pandárayà?
May tiwála ka ba sa hindí nakikíta?
Ang iyóng náis ipipílit ba sa ibá?

Bagkús lahát ng táo ay magkakaibá
Dápat mayroóng paggálang sa isá’t isá