Pangangampanyá ng Isáng Alkálde

Sayáw ríto sayáw ro’n wag nang mahiyâ
Malakás ka namáng lumámon ng handâ
Hílig mag-karaóke sa entabládo
Bóses ay madalás namáng sintunádo

Kawáy ríto kawáy roón ngitíng áso
Mga pinapláno láging napápalso
Paarkí-arkilá pa ng mga bánda
Barát namán sa pagbigáy ng ayúda

Ambilís kumargá ng batà sa kálye
Daíg pa ang artísta kung magpabébe
Ang lálim ng dímpols tuwíng magpápakyut
Banó namán sa basketból di makasyút!

Anó ba talagá ang papél sa báyan–
Manungkúlan o magíng p’wit ng tawánan?