Misteryó at Paláisipan

(Sa Ibábaw ng Bakú-bakóng Kalupáan)

Iláng minúto pa ba ang bibilángin?
Dápat pa bang itulóy ang panalángin?
Anó ang naanínag sa salamín?
Itó ba ay repleksyón lang ng damdámin?

Naabót na ang kalaháti ng síglo
May liwánag ba sa kabiláng ibáyo?
Di matútuklasan ang saysáy ng búhay
Mananatíling bugtóng hanggáng mamatáy

Sa pagbabaybáy ng kanyá-kanyáng landás
Lahát ay may gágampanan sa palabás
May nakaaábot mayró’ng nalíligaw
May matútunghayan may di matátanaw

Talambúhay sa dúlo ay isusúlat
Doón na rin iháhabì ang pamagát

Note:
A sonnet consisting of 12-syllable lines

Illustration by LoveKat