Kapiling natin ngayong Pasko

Kapiling natin ngayong Pasko

Sa kapaskuhan ngayon, iba’t ibang tunog ang ating naririnig –mga tunog ng bells, mga choir na nagkakantahan ng mga awiting pamasko at mga Christmas carols rin sa radio. Andiyan din ang mga nagtatawanan na mga magkakasamang mahal sa buhay o magkakaibigan na nagtipon para magparty, mga ingay ng mga shoppers sa mall at mga batian ng magkakasama sa trabahon, eskwelahan at magkakapit-bahay . Sa kabila ng mga masasayang pamaskong awitin, hindi rin nating maiwasang makarinig ng ibang tunog- ang tunog ng paghihirap at dalamhati.

Andiyan ang mga hikbi ng mga taong hindi makakapiling ang kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko. Andiyan din ang iyak ng mga taong naging biktima ng mga kalamidad o dumaranas ng malalang karamdaman ngayong panahon.

Kung babalikan natin ang unang pasko, dalawang libong taong na halos ang nakakaraan, makakariniog din tayo ng iba’t ibang tunog tulad ngayon. Andoon ang ingay na mga hayop na abala sa pagkain sa kanilang kulungan. Andoon ang tunog ng mga anghel na umaawit sa kalangitan dahil sa pagdiriwang nila sa kapanganakan ng Dakilang Tagapagligats ng mundo. Andoon din ang ingay ng mga pastol na sabik na makita ang sanggol na si Hesus at siguradong andoon din ang tunog ng malambing at malumanay na tinig ni Maria habang umaawit ito’t ipinaghe hehele para ang kaniyang sanggol.

Pero ang mga masasaya at sabik na ingay ay agad napalitan ng mababagsik na sigaw ng mga sundalo, ng mga iyak ng mga batang lalaki at ng mga pagdadalamhati ng mga nanay na namatayan ng mga batang anak. Sa biblia sa aklat ng Mateo, mababasa na pinag-utos ng haring si Herod na patayin ang mga batang lalaki 2 taong gulang at pababa. Nalaman niya kasi sa tatlong mago na may sanggol na lalaking sinilang na isa ring hari. Sa takot na maagawan ng trono, dinaanan ni Herod sa dahas ang mga bagay bagay. Noong gabi ding iyon, nagpakita ang isang anghel kay Joseph sa isang panaginip at sinabi nito “Bumangon ka. Kunin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka sa Egypt. Manatili kayo doon hanggang makarinig ka muli mula sa akin. Hinahanap ni Herod ang bata para patayin ito.” Kayat bumangon nga si Joseph , kinuha ang batang si Hesus at ang ina nito noong gabi at umalis sila tungong Egypt, Nanatili sila roon hanggang namatay ang haring si Herod.
Noong unang Pasko, nakaranas din ng paghihirap at pagdadalamhati ang ibang tao. Totoong may paghihirap sa mundo hanggang sa kasalukuyan pero andiyan ang Diyos na nangakong sasamahan niya tayo anuman ang panahon sa ating buhay. Dumating si Cristo sa mundong naghihirap. Dumating siya para bigyan tayo ng pag-asa na may magandang kinabukasang naghihintay para sa atin.
Nauunawaan ko kung bakit hindi makapagdiwang ang iba ngayong Pasko. Marahil dahil sa mga kahirapang kasalukuyang dinaranas nila. Nalay-off sa trabaho. Nawasak ang pamilya. Nagkasakit ng malubha ang mahal sa buhay. Pero huwag na huwag nating kalilimutan na ang Pasko ay tungkol sa pagbaba ng Panginoong Hesus na siyang anak ng Diyos sa lupa upang makiisa sa atin, upang makapiling tayo anuman ang kalagayan natin sa buhay. Kaya nga ang isa sa kaniyang pangalan ay “Emmanuel” na nangngahulugang “kasama natin ang Diyos”. Hindi ba mas gumagaan ang ating buhay kapag alam nating hindi tayo nag-iisa, na may kaakibat tayo sa panahon ng kahirapa?.
At alam niyo bang itinakda na bago pa man ipinanganak ang sanggol na si Hesus na siya ay mamatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, para wasakin at sugpuin ang gawain ng demonyo at upang tayo’y magkaroon ng masaganang buhay hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa kundi pati na sa kabilang buhay? Kayat ngayong Pasko, pagtuunan natin ng pansin ang tunay na kadahilanan ng Pasko at kapag ito’y ginawa natin, sigurado akong makakadama kayo ng kagaanan sa buhay.
Sa aking pagtatapos, nais kong anyayaahan kayong magsimba sa 1077 St. James Street sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Mula sa akin, at sa aking pamilya at kasamahan sa simbahan, Maligayang Pasko at Pinagpalang Bagong Taon sa inyong lahat.
Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays – 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.