Kapanganakan Muli ng Pag-asa

Kapanganakan Muli ng Pag-asa

Alam niyo bang noong unang pasko, hindi lamang sinilang ang batang si Hesus. Ito rin ang kapanganakan ng pag-asa. Ang mga Israelita ay nakaranas ng pagsakop ng ilang bayan tulad ng Egypt, Assyria at Babylon. Nabuwag ang napakaengrandeng templong tinayo sa pamamahala ni Haring Solomon. Sa templong ito sila dati sumasamba, nanalangin at nagbibigay handog sa Diyos. Nabuwag ng mga kaaway nila ang kanilang mga pader na siyang simbolo ng proteksyon nila mula sa pag-atake ng kaaway. Marami sa kanila ang naging lingkod at alipin ng mga dayuhang pinuno. Matagal silang umasa na maging malaya. Alam nilang may pangako ang Diyos sa kanila na magpapadala Siya ng isang Tagapagligtas.

Ilang daan taon silang naghihintay sa pangakong Tagapagligtas ng Diyos. Dumaan ang mga propeta at mga magigiting na tao na namuno sa kanila. Andiyan si Moises na nanguna sa kanila na makalaya mula sa pagkaalipin sa Egypt. Andiyan si Samuel, isang propeta na humikayat sa kanila na magbalik-loob sa Diyos. Andiyan si Haring David na tumalo sa maraming bayang kaaway nila. Andiyan rin si Haring Solomon na nagtayo na napakagandang templo at gumanda ang ekonomiya ng Israel sa kaniyang pamumuno. Pero hindi sila ang pinangakong Tagapagligtas ng Israel at ng buong mundo.
Naranasan ninyo na bang maghintay nang matagal? Hindi ba kapag lumilipas na ang maraming araw, buwan at taon at wala pa tayong nakikitang palatandaan na makukuha na natin ang ating pinakahihintay, nanghihina tayo, nawawalan ng pag-asa at ang iba ay sumusuko na. Ganiyan maari ang naramdaman ng mga tao sa Israel.
Pero isang araw, sa isang mahirap na lugar, pinanganak ang Panginoong Hesus. Wala bonggang celebrasyon, ni hindi ito naibalita sa taong bayan. Dumating na ang pangakong Tagapagligtas ng bayan Israel at ng buong mundo.
At alam niyo bang dumating ang pag-asa ng Israel at ng buong sangkatauhan kahit na marami ang humahadlang dito? Kinakailangan magparehistro ni Joseph sa lugar kung saan siya isinilang kayat sinama niya ang buntis na si Maria sa Bethlehem. At dahil puno ng mga tao nagsipagbalikan sa kani-kanilang lugar, wala silang matuluyan. Napadpad sila sa isang kuwadra. Kahit na hindi ito ang tamang lugar para magluwal ng sanggol, walang makakapigil sa pagsilang ni Maria kay Hesus.
Nang malaman ng pinunong si Herod mula sa mga mago na sinilang ang isang hari, natakot si Herod na maagawan ng trono. Binalaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip ang mga mago na huwag bumalik kay Herod pagkagaling nila kay Hesus. Nag-iba sila ng daan pauwi. Galit na galit naman si Herod dahil hindi na siya binalikan ng mga mago. At dahil hindi niya alam kung sino at nasaan ang batang si Hesus pinapatay niya ang lahat ng mga lalaking sanggol na dalawang taon at pababa ang gulang sa Bethlehem para masiguradong walang panganib sa kaniyang trono. Pero gumawa muli ng paraan ng Diyos na iligtas ang Sanggol na magbibigay pag-asa sa tao. Sinabihan ng Diyos si Jose sa kaniyang panaginip na tumakas sila ni Maria at ng sanggol na si Hesus sa Egypt para hindi mapatay ang bata.
Kaibigan, maaring napakaraming problema ang hinaharap mo ngayon at nawawalan ka na ng pag-asa. Maari namang patuloy kang nagsisikap magbago pero parang walang nangyayari. Maaring nanghihina ka na sa kadarasal dahil parang hindi ka dinidinig ng Diyos. Itong Kapaskuhan, hayaan mong maisilang muli ang pag-asa sa iyong puso. Tapat ang Diyos sa kaniyang mga salita at pangako. Maaring iba ang kaparaanan niya ng pagsagot sa iyong dasal at pagtulong sa iyong problema pero gagawin at gagawin niya ito. At walang makakahadlang sa kaniyang pagkilos sa iyong buhay kung buong pagsusuko mong hahayaan Siyang maghari sa buhay mo.
Kung nais mong maging tunay na maligaya ang iyong Pasko, hayaan mong manirahan si Hesus sa iyong puso. Hayaan mong bigyan ka niya ng pag-asa sa bawat pagsubok na haharapin mo sa buhay.
Sa aking pagtatapos, nais kong anyayahan kayo sa aming services sa bisperas ng Pasko at Bagong taon 7:00 p.m. sa 1077 St. James Street. Magkita-kita tayo.
MALIGAYANG PASKO AT PINAGPALANG BAGONG TAON SA INYONG LAHAT!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.