At Nalaglág ang Hulíng Dáhon ng Acácia

Nakahalúmbabà sa bintanà t’wing umága
Biníghanì ng matandáng punò ng acácia
Pílit nililímot ang pag-úsad ng orasán
Binábalikan ang páhinà ng kabatáan

Damá ang halík ng hángin sa mga pisngî
Umáalagwa ang isípan tápos ngíngitî
Násaan na kayâ ang dáting mga kalarô?
Tuparín kayá nilá ang mga ‘pinángakò?

Madalás magkita-kíta sa tabí ng ílog
Sa túbig bútil ng mithî ay inihuhúlog
Pinag-usápan: Nápos ng ápatnapúng taón
Magsasáma-sáma sa hulíng pagkakátaon

Ngayóng nása dúlong kabánatà na ng búhay
Ang balát ay kumulubót na sa káhihintay
Malápit nang dumatíng ang ‘tinakdàng panahón
Mukháng maúuna pa ang pagbagsák ng dáhon