Ang Relihiyóso, ang Pulítiko, at ang Pagáno

Káhit akó ay lait-laítin
At pagtulung-tulúngang pilítin
Pitpitín man ang báwat himaymáy
Mga pangáral n’yo’y waláng saysáy
Basáhan man ng pilíng páhinâ
Ng ‘pinagmámalaking libréta
Kung imburnál din lang mga bibíg
Sa kápwa ay grábe makatítig
Di mapigílan ang mga bísyo
Pag galít nawáwalâ sa wísyo

T’wing Linggó ay mga nakaluhód
Nakayukô kamáy nakasáhod
Túlo-luhà ngúnit nagngíngitngit
Sa s’wérte ng ibá’y naíinggit
Pinúpuna mga kabatáan
Ngúnit kunsintído katandaán
Kapayapáan ang ‘sinísigaw
Subálit panáy namán ang ngawngáw
Kampí sa nanánakit na títser
Patí sa mga koráp na líder

Yung ibá ay sa loób ang timpí
Kung makasambá p’wit nakauslî
Péro túring sa mga babáe
Párang mga piráso ng karné
Báwal daw ang kumáin ng báboy
Ngúnit nagpápadarang sa apóy
Mga baklâ úlo’y pinupúgot
Sadyá talagáng nakatatákot
Pápatay dáhil sa relihiyón
Digmáan ang lági niláng misyón

Ngúnit di d’yan dápat nagtátapos
Pang-unáwa’y di dápat maúbos
Hindí man nagágawang magdasál
Di rin naghíhintay ng parangál
Ang mahalagá púso’y busílak
Sa d’yos o d’yáblo’y di ‘pápatatak
Imp’yérno, purgatóryo, at úlap
Panagínip, bangúngot, pangárap
Sa kahón ay hindí na bábalik
Sa bugsô hindí magpápahalik